Αξιοποίηση των συνεργειών για το κλίμα και για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η θέσπιση νόμων έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν επειγόντως τις αλληλένδετες μεγάλες προκλήσεις της φτώχειας, της ανισότητας, της κλιματικής αλλαγής και της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, ταυτόχρονα.

Σήμερα, η συνεργιστική και ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής και η δράση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι αναπτυξιακές πολιτικές και τα έργα πρέπει να συντονίζονται καλά μεταξύ των υπουργικών χαρτοφυλακίων, να βασίζονται στην πραγματική συμμετοχή του κοινού και να αποφέρουν οφέλη πέρα από τους κύριους στόχους τους.

Οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο και να προωθήσουν μια δίκαιη μετάβαση από μια «γκρίζα» οικονομία σε μια «πράσινη» οικονομία, χωρίς να μείνει κανείς πίσω.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να προωθήσουν τη δράση για το κλίμα θα πρέπει να προσδιορίσουν τις πλέον οικονομικά εφικτές και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις που αποφέρουν επίσης οφέλη για τους 17 Στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG).

Με τον ίδιο τρόπο, τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιδιώκουν να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο προς τον έναν ή τον άλλο Στόχο θα πρέπει να προβλέψουν τις επιπτώσεις της εν λόγω δράσης στις μελλοντικές εκπομπές που έχουν επίπτωση στην κλιματική αλλαγή. Η επιδίωξη συνεργειών για το κλίμα και τους SDG δεν αποτελεί μόνο κατευθυντήρια γραμμή για τους εθνικούς ή τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και για τους βιομηχάνους, τους επενδυτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους ιδιώτες καταναλωτές.

Μετάφραση: eeslgreece from

Harnessing Climate and SDGs Synergies | Department of Economic and Social Affairs (un.org)

to read:

Consultations on Climate and SDG Synergies for a Better and Stronger Recovery from the Covid-19 Pandemic.pdf (un.org)

Comments are closed.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: